Mu Ar Dèidhinn | About Us

Carson a bu chòir dhuinn Gàidhlig a bhrosnachadh? | Why support Scottish Gaelic?

Bidh cuid de dhaoine – a’ mothachadh nach eil a’ Ghàidhlig tùsanach ann an Ceanndachaidh, agus nach eil ach glè bheag de Cheanndachaidhich ga bruidhinn an-diugh – a’ faighneach carson a tha sinn feumach air ath-bheòthachadh na Gàidhlig an seo ann an Ceanndachaidh.

San fhìrinn, ged nach eil mòran daoine aig a bheil Gàidhlig a’ fuireach ann an Ceanndachaidh san latha an-diugh, bha Gàidhlig an làthair an seo on ochdamh linn deug, nuair a thàinig a’ chiad luchd-imriche Eòrpach thar na Beanntaichean Apalàiteach. Bha cuid dhen na daoine sin à Alba; b’ e Gàidheil a bh’ annta, no a bh’ anns na sinnsearan aca, agus b’ e Gàidhlig na h-Alba a’ chiad chànan a bh’ aca.

Nuair a ràinig na luchd-labhairt Gàidlig sin Ceanndachaidh, am measg daoine eile aig an robh Gàidhlig na h-Èireann, Cuimris, Gearmailtis, Fraingis, Beurla Gallda, Beurla, agus teangannan Eòrpach eile, bha daoine a fuireach ann mar-bha: na Tearagaidh, na Siabhanaidh, na Iùitidh, agus na Tiocasadh – is gach nàisean dhiubh leis a’ chànan tùsanach aca fhein.

Thar na linntean, dh’fhàs a’ Bheurla na bu làidire na gach cànan eile, oir bha na Sasannaich (is leotha-san an cuachd dhen Ìmpireachd Breatanach) – agus, às an dèidh, Luchd nan Stàitean, (leis an ìmpireachd aca fhèin) – an aghaidh nan tùsanach ‘s nan buidheann-imriche eile. Chreid iad ann an ‘gealachd’, agus b’ e Beurla cànan na ‘cinne-gile’.

Mar sin, beag air bheag, bhàsaich a h-uile cànan Ceanndachaidheach a bh’ ann san ochdamh-linn-deug, gus nach robh ach a’ Bheurla ann aig toiseach an fhiceadamh-linn. An-diugh, air sgàth imreachd san linn sin, tha Ceanndachaidh iomadh-chànanach a-rithist – ach tha Gàidhlig fhathast air chall. ‘S e an t-amas againne, ged-tà, gun ath-bheòthaich sinn Gàidhlig mar chànan Ceanndachaidheach!


Some people – observing that Scottish Gaelic is not an indigenous language of Kentucky, and that very few Kentuckians speak it today – ask why we need to promote Gaelic here in Kentucky.

In truth, although not many people who speak Gaelic live in Kentucky today, Gaelic was present here from the eighteenth century, when the first European immigrants came over the Appalachian Mountains. Some of those people were from Scotland: they were Gaels, or the descendants of Gaels, and Gaelic was their first language.

When those Gaelic speakers reached Kentucky, in the company of other people who spoke Irish, Welsh, German, French, Scots, English, and other European languages, people were already living here: the Cherokee, Shawnee, Yuchi, and Chickasaw – each with their own indigenous language.

Over the centuries, English grew stronger than every other language, because the English (and with them the power of their empire) – and, after them, the people of the United States (with their own empire) – opposed the indigenous people and the other immigrants. They believed in ‘whiteness’, and English was the language of the ‘white race’.

Thus, little by little, every eighteenth-century Kentuckian language died, so that only English was present by the start of the twentieth century. At present, because of immigration in that century, Kentucky is multilingual again – but Gaelic is still absent. Our goal, however, is that we will revive Scottish Gaelic as Kentuckian language!

Tachartasan is Iomairtean | Events and Activities

Cha bhith mòran tachartasan a’ tachairt cho fhad ‘s a bhios staing na Corona ann, ach tha craic fhathast ri fhaighinn! | There won’t be many events happening during the Corona crisis, but there is still fun to be had!

Leasanan Gàidhlig air Loidhne | Online Scottish Gaelic Lessons

Am bu toil leibh Gàidhlig ionnsachadh? Thigibh, is bithibh nam oileanach, ma-thà! Tha leasanan de uair is leth-uair air an reic, a’ cosgadh 20 not san uair. B’urrainn dhuinn Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams no Facebook a chleachdadh. Ma tha ùidh agad ann, faighibh ann an conaltradh tro phost-d aig atdahm01@gmail.com. | Would you like to learn Scottish Gaelic? If so, come and be my student! Hour and half-hour lessons are on offer, at the rate of 20 dollars per hour. We can use Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams, or Facebook. If you’re interested, get in contact by email at atdahm01@gmail.com.

Guth na Coimhearsnachd | Voice of the Community

‘S e buidheann-òrain a th’ann an Guth na Coimhearsnachd – còisir Ghàidhlig neo-fhoirmeil a bhios ga cruinneachadh gach seachdain airson òrain Gàidhlig ionnsachadh. Ma tha sibh air son pàirt a ghabhal, lorgaibh duilleag a’ bhuidhinn air Leabhar nan Aodann fon ainm ‘Guth na Coimhearsnachd’! Coinneachaidh sinn air Zoom gach Di-Màirt aig 1.30f (TaE). | Guth na Coimhearsnachd (Voice of the Community) is a Scottish Gaelic song group – an informal Gaelic choir that meets weekly to learn Gaelic songs. If you want to take part, find the group’s page on Facebook under the name ‘Guth na Coimhearsnachd’! We meet every Tuesday on Zoom at 1.30pm (ET).

Cuairt-litir Air Son na Cùise | Newsletter For the Cause

Bu toil leam iris a chur air dòigh anns am biodh artaigilean mun Ghàidhlig ann an Ceanndachaidh, agus cuspairean eile ceangailte rithe (ana-ghràin-chinnidh agus ana-chalpachas, mar eiseimpleir). Nam bu toil leibh airteagal a chur a-steach air a son, cuiribh fios do treuntachd@gmail.com. | I would like to start a periodical containing articles about Gaelic in Kentucky and related subjects (anti-racism and anti-capitalism, for example). If you would like to submit an article for it, send word to treuntachd@gmail.com.

SPLANG!: Gàidhlig ann an Ceanndachaidh (buidheann Leabhar nan Aodann) | Scottish Gaelic in Kentucky (the Facebook group)

Seo buidheann air Leabhar nan Aodann leis an aon amas a th’aig an làrach-lìn seo. Tha e ri sìreach air Leabhar nan Aodann fon ainm ‘SPLANG!: Gàidhlig ann an Ceanndachaidh’. | This is a Facebook group with the same goal this website has. It’s searchable on Facebook under the name ‘Gàidhlig ann an Ceanndachaidh’.

%d bloggers like this: